Tok Liboce: Mětikalov – Žebletín

R.KV.07
Lokalizace: 50.242577N 13.175422E
Rozloha: 371,005 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 372 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tok Liboce v centrální části Doupovských hor, v horním úseku přirozeně meandrující, s navazujícím dobře vyvinutým břehovým porostem a zamokřelými loukami.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,318 ha 0,09 1,8
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,561 ha 0,15 3
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,639 ha 1,25 2,37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,038 ha 0,01 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,990 ha 1,08 2,19
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5,069 ha 1,37 1,84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,047 ha 0,01 3
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15,163 ha 4,09 1,17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2,716 ha 0,73 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 39,547 ha 10,66 3,08
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,559 ha 0,42 3,19
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,768 ha 1,29 2,64
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,033 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,005 ha -- 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,210 ha 0,33 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý -- -- Zranitelný (VU) nat 2015
Cévnaté rostliny Centaurea nigra chrpa černá -- -- -- nat 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lamium amplexicaule hluchavka objímavá -- -- -- nat 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Lathyrus nissolia hrachor trávolistý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 104

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.