Tišina

R.KV.06
Lokalizace: 50.209184N 13.09172E
Rozloha: 116,220 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO
Nadmořská výška: 766 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dvě vodní plochy (navazující rybníky) s přilehlými břehovými porosty vrb a na ně navazujícími mokřadními loukami v Doupovských horách. Významná batrachiologická a botanická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v Doupovských hoprách vzácně se vyskytující ostřicovomechová společenstva minerotrofních rašelinišť (řád Caricetalia fuscae), bohatá společenstva vzplývavých a ponořených rostlin (řád Potametalia). Nejvýše položené místo s výskytem druhu skokan ostronosý v ČR (805 m.n.m.).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,051 ha 0,04 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 5,440 ha 4,68 3,23
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,187 ha 1,88 3,57
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,388 ha 2,91 1,13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,041 ha 0,03 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14,716 ha 12,66 1,22
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,743 ha 2,36 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,552 ha 0,48 2,79
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 30,647 ha 26,37 2,14
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,309 ha 0,27 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,337 ha 2,01 1,23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,481 ha 3,86 1,77
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,417 ha 12,41 2,9
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,746 ha 10,11 1,92

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Leucoma salicis bekyně vrbová -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Trichiura crataegi bourovec hlohový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Hepialus humuli hrotnokřídlec chmelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 97

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.