Rudné

R.KV.04
Lokalizace: 50.360178N 12.671144E
Rozloha: 102,744 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 741 - 877 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Svahové rašeliniště a zrašelinělé neobhospodařované louky v Krušných horách.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 6,656 ha 6,48 1,54
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,589 ha 1,55 1,01
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,178 ha 0,17 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,229 ha 6,06 1,15
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,166 ha 0,16 2,13
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,396 ha 0,39 1,78
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 26,468 ha 25,76 2,01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 8,862 ha 8,63 1,26
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6,676 ha 6,5 1,6
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,052 ha 0,05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,732 ha 0,71 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10,720 ha 10,43 1,3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Somatochlora alpestris lesklice horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Dactylorhiza maculata prstnatec plamatý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.