Ostrovské rybníky

R.KV.03
Lokalizace: 50.297023N 12.915317E
Rozloha: 74,588 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 419 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Leží 2 km JZ od Ostrova, připomínají typický ráz krajiny s mokřady v podkrušnohorském úvalu v minulém století. Významné ornitologicky a botanicky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,998 ha 1,34 2,31
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 13,426 ha 18 2,52
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,087 ha 0,12 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9,961 ha 13,36 2,14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,421 ha 0,56 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,669 ha 2,24 1,64
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,595 ha 4,82 1,84
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5,892 ha 7,9 2,19
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,202 ha 0,27 1,89
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,870 ha 3,85 2,93
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2,733 ha 3,66 2,16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,857 ha 27,96 2,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 69

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.