Povydří

R.KT.06
Lokalizace: 49.084056N 13.509935E
Rozloha: 70,371 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 657 - 924 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlá přírodní rezervace zahrnující tok řeky Vydry od Modravy po Antýgl. Řeka zde teče balvanitým korytem s minimem lidského ovlivnění. Typické jsou tzv. obří hrnce. Na svazích nad řekou přirozená azonální lesní společenstva (reliktní bor na balvanité suti, na skále kapradinka skalní), podél řeky horský olšový luh as. Alnetum incanae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5,845 ha 8,31 2,84
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 1,497 ha 2,13 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,877 ha 1,25 1,72
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 6,236 ha 8,86 3,82
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,020 ha 0,03 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 14,775 ha 21 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,071 ha 0,1 2,25
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,848 ha 1,2 3,32
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,379 ha 1,96 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,510 ha 12,09 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,165 ha 0,23 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1,314 ha 1,87 1,18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,158 ha 5,91 2,22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,388 ha 7,66 2,61
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,688 ha 0,98 1,37
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2018
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Mimulus guttatus kejklířka skvrnitá -- -- -- nat 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Epipactis atrorubens kruštík tmavočervený Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Houby Hydnellum concrescens lošákovec pásovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Savci Neovison vison norek americký -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1 2019
Houby Phellinus laevigatus ohňovec hladký -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL, inv 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.