Čertovo jezero

R.KT.03
Lokalizace: 49.166222N 13.196734E
Rozloha: 34,519 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO, PP
Nadmořská výška: 883 - 1212 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Obě jezera jsou würmského stáří a vyplňují ledovcové kotle, vytvořené ve svorech a svorových rulách Královského hvozdu. Karová stěna s lavinovým svahem k jezeru je celá zalesněná. Průměrná hloubka jezera činí 17,9 m.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 11,446 ha 33,16 1,27
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,269 ha 6,57 1,17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,043 ha 0,12 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,455 ha 30,29 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,064 ha 0,18 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9,553 ha 27,68 1,2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,163 ha 0,47 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,525 ha 1,52 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.