Prášilské jezero

R.KT.02
Lokalizace: 49.072431N 13.399216E
Rozloha: 17,722 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Horské jezero
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1050 - 1200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Leží v západní části Šumavských plání na severovýchodním úbočí Polední hory. Jezero vyplňuje pánev modelovanou v rule a žule v nadmořské výšce 1079 m. Průměrná hloubka je 7,36 m, maximální 14,9 m. Zajímavá řasová flóra: mimo jiné zde byl nalezen v roce 1992 tzv. "barevný sníh". Patří sem i komplex bývalého jezera zvaného Staré jezero, nebo Stará jímka – jedná se pravděpodobně o ledovcový nebo periglaciální kar, vyplněný usazeninami, v současné době rašeliniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,087 ha 0,49 1
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,069 ha 6,03 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2,878 ha 16,24 1,37
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 4,060 ha 22,91 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8,184 ha 46,18 3
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,432 ha 2,44 1,52

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Falco peregrinus sokol stěhovavý Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.