Štěrkopískovny ve středním Polabí

R.KO.04
Lokalizace: 50.132402N 15.121362E
Rozloha: 248,625 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 164 - 199 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vzájemně nesouvisející štěrkopískovny v Poděbradech, Dřísech,Hradišťku, Veltrubech, Velkém Oseku. Náhradní stanoviště pro řadu vzácnějších druhů vázaných na čerstvá odstavená ramena Labe.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.4 Acidofilní doubravy na písku -- -- 3,071 ha 1,24 3,48
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,003 ha -- 2,1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 57,030 ha 22,94 2,44
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,119 ha 0,45 2,31
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,351 ha 0,14 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,592 ha 0,24 1,22
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,938 ha 0,38 2,97
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,029 ha 0,01 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,026 ha 0,01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,267 ha 0,51 1,74
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,056 ha 0,02 2,5
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2,878 ha 1,16 2,74
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,831 ha 0,33 2,84
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,038 ha 0,02 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,818 ha 1,94 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2017
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.