Černá struha

R.KO.03
Lokalizace: 50.01838N 15.293833E
Rozloha: 164,106 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 191 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Černá struha je staré průtočné meandrující labské rameno, které bylo už v dávné době upraveno jako náhon k Bašteckému mlýnu u Starého Kolína. Černá struha je posledním meandrujícím říčním úsekem na Labi ve středním Polabí a proto má mimořádný význam jako unikátní ukázka polabské přírody před regulací Labe.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,259 ha 0,16 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,989 ha 0,6 2,04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,767 ha 0,47 3,85
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,906 ha 1,77 2,17
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42,342 ha 25,8 1,96
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,432 ha 0,26 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,651 ha 5,27 2,1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,327 ha 1,42 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,451 ha 0,27 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,760 ha 5,34 2,3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,631 ha 5,87 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,012 ha 0,01 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,611 ha 1,59 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2014
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2022
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2023
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2022
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.