Černá struha

R.KO.03
Lokalizace: 50.01838N 15.293833E
Rozloha: 164,106 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 191 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Černá struha je staré průtočné meandrující labské rameno, které bylo už v dávné době upraveno jako náhon k Bašteckému mlýnu u Starého Kolína. Černá struha je posledním meandrujícím říčním úsekem na Labi ve středním Polabí a proto má mimořádný význam jako unikátní ukázka polabské přírody před regulací Labe.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,611 ha 1,59 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,012 ha 0,01 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 9,631 ha 5,87 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,760 ha 5,34 2,3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,451 ha 0,27 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,327 ha 1,42 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,651 ha 5,27 2,1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,432 ha 0,26 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42,342 ha 25,8 1,96
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,906 ha 1,77 2,17
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,767 ha 0,47 3,85
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,989 ha 0,6 2,04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,259 ha 0,16 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2024
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2024
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2024
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2022
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2024
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.