Doubrava

R.KH.02
Lokalizace: 49.962557N 15.440422E
Rozloha: 257,660 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 199 - 256 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující krajinou pahorkatinného rázu. Jedná se o tok Doubravy (včetně vedlejších koryt a náhonů) mezi Žleby a ústím Labe. Tok je na značné části neregulovaný s několika jezy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,241 ha 0,09 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,086 ha 0,03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,161 ha 0,06 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 15,301 ha 5,94 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 6,144 ha 2,38 1,98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,404 ha 0,93 2,38
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,233 ha 0,48 2,14
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,171 ha 0,07 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9,213 ha 3,58 3,92
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,689 ha 0,27 3,95
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7,548 ha 2,93 3,92
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,375 ha 0,53 2,16
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,285 ha 2,44 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1,988 ha 0,77 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2019
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.