Bukovec

R.JN.05
Lokalizace: 50.813826N 15.357009E
Rozloha: 58,753 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 800 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nelesní část přírodní rezervace tvořená prameništi a podmáčenými loukami (tzv. upolínová louka a pralouka) s významnou flórou ovlivněnou čedičovým geologickým podložím. Rostlinná společenstva sv. Caricion fuscae, Calthion, Cardamino-Montion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,768 ha 3,01 2,75
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 11,295 ha 19,22 1,91
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,515 ha 5,98 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,004 ha 5,11 3,91
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14,077 ha 23,96 2,16
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,718 ha 1,22 1,6
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,578 ha 0,98 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,800 ha 3,06 1,2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,007 ha 0,01 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,710 ha 2,91 1,98
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,289 ha 0,49 1
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,049 ha 0,08 1
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,397 ha 0,68 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,161 ha 0,27 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,006 ha 5,12 1,76
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Miriquidica leucophaea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea lithophila -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Miriquidica nigroleprosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Ochrolechia alboflavescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Cladonia straminea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Parmelia ernstiae -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Peltigera hymenina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 159

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.