Malá Strana

R.JN.02
Lokalizace: 50.764908N 15.20626E
Rozloha: 49,680 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PR
Nadmořská výška: 736 - 752 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Enkláva typických podhorských luk s vysoko položenou hladinou podzemní vody, prameniště a přechodové rašeliniště, malý rybník. Četné žulové výchozy, cenná rostlinná společenstva, např. sv. Calthion a Caricion fuscae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,519 ha 1,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 8,255 ha 16,62 2,06
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,015 ha 2,04 2,38
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,410 ha 4,85 2,42
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,250 ha 2,52 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,415 ha 2,85 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,801 ha 7,65 2,28
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7,230 ha 14,55 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,006 ha 4,04 2,11
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,043 ha 4,11 2,29
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,465 ha 0,94 2
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,094 ha 0,19 1,93
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,120 ha 0,24 2
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,278 ha 0,56 3
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 7,681 ha 15,46 2,26
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2019
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 51

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.