Vílanecké rašeliniště

R.JI.06
Lokalizace: 49.340302N 15.552935E
Rozloha: 62,702 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 561 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní rašeliniště protékané neupravenou vodotečí nad rybníkem. Rašeliniště zarůstá nálety dřevin. V minulosti zjištěna společenstva as. Sphagno-Caricetum appropinquatae, Sphagno-Caricetum rostratae, Chrysohypno-Trichophoretum alpini, ř. Phragmitetalia a sv. Magnocaricion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,394 ha 0,63 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,285 ha 0,45 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5,452 ha 8,69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,003 ha 3,19 2,81
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,303 ha 5,27 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,213 ha 0,34 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,300 ha 0,48 1,06
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,906 ha 6,23 3,66
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,245 ha 0,39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,233 ha 14,73 2,02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2014
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.