Velký Pařezitý rybník

R.JI.05
Lokalizace: 49.22901N 15.37552E
Rozloha: 36,008 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 648 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Oligotrofní rybník obklopený rašeliništěm a podmáčenou smrčinou (kulturní deriváty společenstev sv. Piceion excelsae ) a rašelinnou březinou s olší.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 16,066 ha 44,62 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,449 ha 1,25 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,254 ha 0,71 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,298 ha 0,83 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,721 ha 18,67 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,346 ha 0,96 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,138 ha 5,94 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,156 ha 3,21 1,05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,795 ha 4,99 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2023
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.