Rašeliniště Kaliště

R.JI.03
Lokalizace: 49.250487N 15.299149E
Rozloha: 38,203 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 650 - 677 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Podmáčené a rašelinné louky nad rybníkem s pestrou flórou (vč. glaciálních reliktů) a entomofaunou. Lokalita je zčásti kosena, zčásti zarůstá náletem dřevin a rákosu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,017 ha 0,04 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,133 ha 13,44 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,739 ha 4,55 2,14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,138 ha 10,83 1,36
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,250 ha 3,27 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,347 ha 3,53 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,545 ha 4,04 1,64
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,575 ha 6,74 1,23
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8,770 ha 22,96 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,493 ha 11,76 1,63

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 45

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.