Skalák

R.JH.15
Lokalizace: 49.064288N 15.156898E
Rozloha: 20,344 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 650 - 685 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významné společenstvo refugiálního charakteru, na západním okraji narušené nevhodnými melioracemi (záchytný příkop). Rybník na rozvodí Dračice a Koštěnického potoka; rozsáhlé břehové partie a oligotrofní rašelinné louky na prameništi. Ornitologicky významné území – cenné hnízdiště, tah ptáků. Území významné i z hlediska zachování půdních společenstev. Pro ochranné pásmo je navržen revitalizační záměr, zahrnující úpravu nevhodného záchytného příkopu na západním okraji a zřízení dvou tarasů, nad nimiž se zadrží povrchová voda a vytvoří podmínky pro rozšíření flóry a fauny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,324 ha 6,51 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,207 ha 10,85 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,238 ha 1,17 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,987 ha 4,85 2,84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,127 ha 0,62 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,230 ha 1,13 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,883 ha 4,34 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,866 ha 4,26 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,647 ha 8,09 3,23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,243 ha 6,11 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,463 ha 2,28 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2022
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.