Kaproun

R.JH.12
Lokalizace: 49.080576N 15.189991E
Rozloha: 4,645 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 679 - 685 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mozaika prameništní, luční a rašeliništní vegetace nad severním břehem malého mezotrofního rybníčku se společenstvy sv. Caricion fuscae, C. rostratae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Violion caninae a Sparganio-Glycerion. Luční a rašeliništní vegetace zčásti degradována v důsledku odvodnění okolí.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,653 ha 14,05 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,040 ha 0,85 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,948 ha 41,94 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,118 ha 2,54 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Orchis mascula vstavač mužský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.