Blanko

R.JH.07
Lokalizace: 49.01165N 15.070482E
Rozloha: 33,396 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 600 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezotrofní větší rybník v jižní části Českomoravské vrchoviny JZ od Nové Bystřice. Zachované úzké pásmo litorálních porostů sv. Phragmition communis (as. Typhetum angustifoliae, T. latifoliae, Phragmitetum communis), porosty vysokých ostřic sv. Caricion gracilis (Caricetum gracilis, C. vesicariae) východně od rybníka komplex mokřadní a rašelinné vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Molinion, Calthion, Salicion cinereae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,048 ha 0,14 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4,043 ha 12,11 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,947 ha 5,83 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,831 ha 2,49 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,142 ha 0,42 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,141 ha 3,42 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,947 ha 2,84 1
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,370 ha 7,1 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,841 ha 8,51 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,283 ha 0,85 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,543 ha 10,61 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,037 ha 3,1 2,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.