Králek

R.JH.06
Lokalizace: 49.176023N 14.896717E
Rozloha: 6,242 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 482 - 488 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malý mezo-oligotrofní rybník JV od Kardašovy Řečice, sycený převážně z lesního komplexu na východní straně. Poměrně strmé břehy bez litorální vegetace, čisté písčité dno se souvislými submerzními porosty sv. Littorellion (as. Littorello-Eleocharitetum acicularis).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,376 ha 6,03 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,882 ha 30,14 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,188 ha 3,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,730 ha 11,7 2,45
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,753 ha 12,06 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,305 ha 4,88 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Ranunculus aquatilis lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019
Cévnaté rostliny Littorella uniflora pobřežnice jednokvětá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.