Dračice

R.JH.05
Lokalizace: 48.895354N 14.979403E
Rozloha: 31,195 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 471 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Kaňon a meandrující tok podhorské říčky Dračice. Řeka má v celém úseku charakter přirozeného toku. Balvanité a písčité části jsou zastoupeny přibližně v poměru 2 : 1. S výjimkou krátkého úseku ve východní části je celé území kaňonu pokryto souvislými polokulturními lesy tvořenými převážně smrkem s potlačením ostatních původních dřevin (lípa, buk, jedle). Na části svahu kaňonu s jižní expozicí se střídá mozaika odlesněných ploch s doubravami na silně zvětralých skalních výstupech. Lokalita je cenná především z botanického a geomorfologického hlediska.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,836 ha 2,68 3,51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,090 ha 0,29 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,799 ha 5,77 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,291 ha 0,93 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,555 ha 1,78 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,199 ha 0,64 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,002 ha -- 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,192 ha 0,62 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,326 ha 1,04 2,89

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ryby a mihule Phoxinus phoxinus střevle potoční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Ajuga pyramidalis zběhovec jehlancovitý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ploštice Aphelocheirus aestivalis hlubenka skrytá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.