Louka na Pomezí

R.JE.04
Lokalizace: 50.242341N 17.135134E
Rozloha: 6,131 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 550 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vysokostébelná vlhká prameništní louka na vápencovém podloží (sv. Polygono trisetion, Calthion).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,019 ha 0,32 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,318 ha 5,18 1,61
L5.3 Vápnomilné bučiny 9150 Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0,069 ha 1,13 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,003 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,615 ha 58,96 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Cupido minimus modrásek nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Motýli Zygaena angelicae vřetenuška štírovníková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.