Černé jezero

R.JE.02
Lokalizace: 50.237077N 17.375639E
Rozloha: 5,780 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 570 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Dvě uměle vytvořené vodní nádrže významné z hlediska rozmnožování obojživelníků a plazů. Významný výskyt izolované populace čolka karpatského, vzdálené cca 100 km SZ od oblasti souvislého výskytu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,855 ha 32,1 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,168 ha 2,91 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,056 ha 0,97 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,473 ha 8,18 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,138 ha 2,38 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,040 ha 0,7 3,24
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,531 ha 9,18 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Lissotriton montandoni čolek karpatský Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.