Miletínská bažantnice a rybník Buben

R.JC.04
Lokalizace: 50.39611N 15.665645E
Rozloha: 52,513 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 318 - 339 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Starý dubový porost a menší rybník obklopený olšinou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,062 ha 3,93 2,67
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6,385 ha 12,16 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,773 ha 3,38 2,88
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,488 ha 0,93 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,601 ha 6,86 2,34
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,178 ha 7,96 1,82
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 7,309 ha 13,92 2,09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,489 ha 0,93 2,06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,890 ha 3,6 2,23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,032 ha 0,06 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,335 ha 0,64 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,821 ha 12,99 2,92
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 3,444 ha 6,56 2,51

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Taraxacum sect. Palustria bahenní pampelišky Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.