Vypálenky

R.HO.05
Lokalizace: 48.974791N 17.325711E
Rozloha: 104,509 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 163 - 175 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,081 ha 0,08 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,041 ha 0,04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,041 ha 0,04 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,131 ha 0,13 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,806 ha 0,77 1,49
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,084 ha 0,08 3,29
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 49,007 ha 46,89 1,15
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,596 ha 0,57 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,244 ha 0,23 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,447 ha 1,38 2,74
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,413 ha 0,39 2,58

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Motýli Phragmataecia castaneae drvopleň rákosový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2016
Motýli Furcula furcula hranostajník jívový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Aster lanceolatus hvězdnice kopinatá -- -- -- BL2 2017
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 89

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.