Na Plachtě

R.HK.09
Lokalizace: 50.187977N 15.858632E
Rozloha: 47,905 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 239 - 248 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Na poměrně malém území dřívějšího vojenského cvičiště je zastoupeno velké množství společenstev, 2 rybníky s porosty ostřic a rákosin, slatinná louka, písčité deprese zatopené vodou, vřesoviště, krátkostébelné trávníky, druhově bohaté lemy lesa, bažinná olšina. Na území bylo zaznamenáno celkem 2 439 taxonů organismů, z toho 102 druhy chráněné vyhláškou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,730 ha 1,52 3,37
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1,372 ha 2,86 3,74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,521 ha 3,18 3,09
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,022 ha 0,05 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,097 ha 0,2 1,54
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,284 ha 0,59 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,077 ha 2,25 3,86
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,109 ha 4,4 2,8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,753 ha 1,57 2,2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2,378 ha 4,96 3,81
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,944 ha 1,97 2,08
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,243 ha 8,86 3,8
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,540 ha 1,13 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,385 ha 0,8 2,02
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,194 ha 0,41 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica clara -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Longitarsus callidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Blanokřídlí Formica gagates -- Ohrožený -- -- -- 2020
Korýši Armadillidium versicolor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Harpalus flavescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Curtimorda bisignata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Bagous lutulosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Bagous lutulentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Bagous glabrirostris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Anisoplia villosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 107

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.