Plácky

R.HK.06
Lokalizace: 50.246173N 15.832547E
Rozloha: 43,377 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Kanál, stoka, příkop
Lom, štěrkovna, pískovna
Nadmořská výška: 229 - 232 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Staré labské rameno, zatopené pískovny a strouhy na levém břehu Labe mezi Správčicemi a Kydlinovem. Krajinářská lokalita s rozptýlenou zelení – v prostoru roste též chráněný dub. Významné hnízdiště zpěvného ptactva a útočiště drobné zvěře.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,415 ha 0,96 1,93
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,128 ha 0,29 2
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,160 ha 0,37 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5,774 ha 13,31 1,98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,111 ha 7,17 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,701 ha 8,53 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,087 ha 4,81 3,28
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,190 ha 0,44 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 8,022 ha 18,49 2,13

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3, nat 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2015
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Silene baccifera silenka bobulnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Viola odorata violka vonná -- -- -- nat 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Stratiotes aloides řezan pilolistý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.