Niva Doubravy

R.HB.04
Lokalizace: 49.693261N 15.767237E
Rozloha: 88,507 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 522 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek nivních rašelinných luk, lemujících tok řeky Doubravy J od Sobiňova. Po pozemkových úpravách v letech 1978–83, kdy došlo k prakticky úplné likvidaci těchto biotopů, se jedná o poslední zachovalý komplex v takovéto rozloze (90 ha) na Vysočině. Přibližně ve středu lokality je Zahájský rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,117 ha 0,13 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,028 ha 0,03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,119 ha 0,13 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,895 ha 3,27 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,336 ha 4,9 3,15
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,003 ha -- 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,066 ha 0,07 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,347 ha 1,52 1,65
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 7,480 ha 8,45 2,28
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,441 ha 0,5 1,35
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,818 ha 0,92 2,88
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 13,911 ha 15,72 2,28
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,677 ha 3,02 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32,774 ha 37,03 2,01
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,439 ha 1,63 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2018
Brouci Paraphotistus impressus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Houby Macrolepiota konradii bedla Konradova -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 131

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.