Řeka Ostravice – Baška

R.FM.10
Lokalizace: 49.637701N 18.365512E
Rozloha: 189,323 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 296 - 359 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek neregulovaného koryta řeky s posledními zbytky větších štěrkových lavic, místy odkryté geologické podloží. Okolní porosty potočního luhu.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,242 ha 0,13 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,627 ha 0,33 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 16,756 ha 8,85 1
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,189 ha 1,68 1,52
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,418 ha 0,22 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11,452 ha 6,05 2
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 5,567 ha 2,94 2,33
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 97,376 ha 51,43 1,92
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2,334 ha 1,23 1,79
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,059 ha 0,03 1,15
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů 0,725 ha 0,38 1,58

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2022
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2024
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Calamagrostis pseudophragmites třtina pobřežní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.