Kamenec

R.FM.08
Lokalizace: 49.676539N 18.393563E
Rozloha: 12,796 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 317 - 328 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malé jezírko s živým rašeliništěm ve štěrkopísčitých náplavech risské terasy řeky Morávky. Břehy jezírka jsou bažinaté s porosty sítin, ostřic a hojným výskytem rašeliníků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,049 ha 0,38 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,046 ha 0,36 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,601 ha 28,14 1,39
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,776 ha 29,51 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,108 ha 0,84 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,776 ha 6,06 1,75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,836 ha 14,35 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2, inv 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2021
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Salvinia natans nepukalka vzplývající Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.