Skalická Morávka

R.FM.07
Lokalizace: 49.641566N 18.436245E
Rozloha: 207,695 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 300 - 398 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jeden z posledních zbytků divočící řeky karpatského flyšového pásma v ČR. Niva je místy široká až 100 m a je vyplněna rozsáhlými štěrkovými náplavy. Nejbližší okolí je tvořeno měkkým a tvrdým luhem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,382 ha 0,18 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,016 ha 0,01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,746 ha 0,84 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,834 ha 0,4 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,824 ha 3,29 1
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,272 ha 0,13 1
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 17,315 ha 8,34 1,23
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 113,855 ha 54,82 1,49
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 18,985 ha 9,14 1
M4.2 Štěrkové náplavy s židovníkem německým (Myricaria germanica) 3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica) 13,366 ha 6,44 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Bembidion ascendens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Polydrusus impressifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Brouci Oreodytes septentrionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Oedostethus maritimus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Brouci Nebria picicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Paederidus rubrothoracicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2022
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Bembidion ruficorne -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Dryops lutulentus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 97

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.