V Podolánkách

R.FM.03
Lokalizace: 49.468932N 18.354911E
Rozloha: 75,193 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 641 - 750 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Lesní porosty na rašelinném podkladě v pramenné oblasti Čeladenky (podmáčená jedlová smrčina a kyselá smrková jedlina na pseudogleji). Ve stromovém patře je dominantní smrk, vtroušen je buk lesní a na silně zamokřených lokalitách olše šedá a lepkavá.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,096 ha 2,79 2
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,820 ha 2,42 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,050 ha 0,07 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,003 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,026 ha 0,03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,845 ha 1,12 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,016 ha 0,02 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57,510 ha 76,48 2,16
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,023 ha 0,03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,262 ha 0,35 1,88
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,010 ha 0,01 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,119 ha 0,16 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,557 ha 2,07 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Liochlaena lanceolata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2018
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aconitum firmum subsp. moravicum oměj tuhý moravský Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.