Staré Hamry – Mlýn

R.FM.02
Lokalizace: 49.48071N 18.405706E
Rozloha: 251,853 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 494 - 768 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vrchoviště v komplexu smrčin Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,469 ha 1,38 2,04
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,829 ha 1,92 1,5
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,273 ha 2,49 1,73
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,783 ha 0,71 2,97
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,223 ha 0,49 2,3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,105 ha 0,04 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,735 ha 0,69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,158 ha 0,06 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,166 ha 0,07 3,11
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 121,091 ha 48,08 2,05
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,098 ha 0,44 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,872 ha 1,54 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,117 ha 0,05 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,709 ha 0,28 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 3,872 ha 1,54 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Endomychus coccineus pýchavkovník červcový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Peltis grossa kornatec velký -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Cyllodes ater -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Epipactis purpurata kruštík modrofialový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Salix elaeagnos vrba šedá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Petasites kablikianus devětsil Kablíkové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Juniperus communis subsp. communis jalovec obecný pravý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Euphrasia slovaca světlík slovenský Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 54

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.