Nebočadský luh

R.DC.03
Lokalizace: 50.721354N 14.192111E
Rozloha: 12,400 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 127 - 150 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,001 ha 0,01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,116 ha 0,94 1,66
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,285 ha 26,49 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,025 ha 0,2 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,744 ha 6 3,86
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,003 ha 0,02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 2,153 ha 17,37 1,98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,059 ha 0,48 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,104 ha 0,84 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Eragrostis albensis milička polabská -- -- -- nat 2019
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Vespertilio murinus netopýr pestrý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.