Rohozenský rybník, Strádovka

R.CR.04
Lokalizace: 49.810505N 15.805191E
Rozloha: 64,934 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Nadmořská výška: 574 - 598 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rybník významný především jako tahová zastávka pro vodní ptáky, v současnosti se silně poškozenou litorální vegetací po vyhrnutí. Na přítoku rašelinné louky (PR Strádovka).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20,072 ha 30,91 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4,665 ha 7,18 1,67
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,158 ha 1,78 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,888 ha 7,53 1,6
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,815 ha 2,79 1,14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,373 ha 5,19 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,773 ha 4,27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,334 ha 0,51 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,005 ha 0,01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,005 ha 9,25 2,79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,642 ha 2,53 1,81

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Corticeus fraxini -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 75

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.