Niva Ploučnice

R.CL.07
Lokalizace: 50.698721N 14.442543E
Rozloha: 699,107 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 124 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Řeka meandrující v úzké nivě v úseku mezi Mimoní a Děčínem. V horním úseku většinou neregulovaná, v dolním regulovaná zčásti. Podmáčené louky mezi Mimoní a Veselím se společenstvy Glycerietum maximae, Caricetum rostrae, Filipendulo-Germanietum palustris. Botanicky nejhodnotnější je úsek pod Borečkem a na Žizníkovem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,848 ha 0,12 3,35
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,008 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,005 ha -- 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 46,277 ha 6,62 2,49
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,013 ha -- 1,56
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,319 ha 0,47 3,88
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 8,725 ha 1,25 1,36
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,195 ha 0,03 1,34
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7,188 ha 1,03 2,75
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,511 ha 0,07 3,6
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,746 ha 0,25 1,45
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,017 ha -- 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 1,219 ha 0,17 3,14
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,220 ha 0,03 1,09
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,632 ha 0,09 1
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Donacia sparganii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Elmis obscura -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 151

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.