Peklo

R.CL.01
Lokalizace: 50.653162N 14.513329E
Rozloha: 77,353 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 236 - 277 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolí zaříznuté do kvádrových pískovců, na jehož dně meandruje Robečský potok, s doprovodnými pobřežními a prameništními společenstvy. V podrostu lužního lesa v nivě potoka je hojná bledule jarní.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,859 ha 2,4 1,23
L8.1A Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích 91T0 Středoevropské lišejníkové bory 2,505 ha 3,24 1,2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9,964 ha 12,88 1,64
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,099 ha 0,13 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,432 ha 4,44 1,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,092 ha 0,12 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,333 ha 3,02 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,138 ha 1,47 1,71
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,090 ha 0,12 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,061 ha 0,08 3,81
L1 Mokřadní olšiny -- -- 11,104 ha 14,35 1,02
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,003 ha -- 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,599 ha 0,77 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 6,227 ha 8,05 2,33
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,246 ha 0,32 1,4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Málo dotčený (LC) -- 2015
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Lišejníky Cetraria islandica -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2017
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2015
Houby Nemania chestersii dřevomor Chestersův -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Mycena pseudocorticola helmovka koromilná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.