Pramenná oblast a údolí Ježové

R.CK.13
Lokalizace: 48.662758N 14.058983E
Rozloha: 109,303 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 713 - 810 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Tato oblast představuje zajímavý komplex opuštěných luk a pastvin, kde se vyskytují jak velice zachované rašelinné louky, tak i společenstva na různém stupni sukcese k lesu. Nejcennější částí úze­mí je rašelinná louka v cípu čes. území u I/73 s typicky vyvinutými společenstvy a výskytem rákosu v terestrické formě na rašelinném substrátu. V návaznosti na zachovalé památky Schwarzenberského kanálu na evropském rozvodí tvoří významný kulturně-přírodovědný celek.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,003 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,150 ha 0,14 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,450 ha 0,41 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,729 ha 0,67 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,947 ha 1,78 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,792 ha 1,64 2,29
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,165 ha 1,98 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,384 ha 1,27 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,809 ha 1,66 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,309 ha 11,26 3,51
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 14,403 ha 13,18 3,74
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 35,127 ha 32,14 2,54

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.