Multerbergské rašeliniště

R.CK.11
Lokalizace: 48.601241N 14.137498E
Rozloha: 14,976 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 787 - 798 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Vlastní rašeliniště je vyhlášeno jako chráněné území a představuje jedinečnou ukázku introgrese Pinus sylvestris – rotundata – mugo s význačným podrostem rašelinné vegetace. Na západním okraji navazují vlhké louky v současné době zcela necitlivě hluboce meliorované. Způsob odvodňování těchto ploch přímo ohrožuje vodní režim rašeliniště. Je neodkladně nutné alespoň částečné zahrnutí melioračních struh. Stejně nevhodným zásahem v přímé návaznosti na klečové rašeliniště je výsadba smrku na místě původní borovice. Bezlesí jihozápadní části rašeliniště je po opakovaném melioračním zásahu značně degradováno výskytem plevelných druhů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0,431 ha 2,88 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,211 ha 21,44 3,47
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,679 ha 4,53 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 3,533 ha 23,59 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1,310 ha 8,75 4
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 2,355 ha 15,73 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,075 ha 0,5 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus uncinata subsp. uliginosa borovice zobanitá blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Alces alces los evropský Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.