Pohořské rašeliniště

R.CK.09
Lokalizace: 48.602876N 14.662103E
Rozloha: 139,391 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 893 - 954 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Poměrně rozsáhlý komplex klečového vrchoviště s navazujícími porosty rašelinných a podmáčených smrčin na náhorní plošině Novohradských hor západně od Pohoří na Šumavě. V SV části komplexu menší klečové vrchoviště částečně vypreparované do bezlesí, s porosty Pinus x pseudopumilio s přechody k Pinus rotundata a s dalšími běžnými porosty sv. Sphagnion medii; rozvolněné rašelinné smrčiny as. Sphagno-Piceetum, fragmenty rašelinných borů, rozsáhlé porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum, ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, do území zasahuje i část bezlesí se spol. sv. Caricion fuscae, Calthion a Polygono-Trisetion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,003 ha -- 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,891 ha 2,79 2,33
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,039 ha 0,03 2,5
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,289 ha 0,21 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 6,630 ha 4,76 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 82,886 ha 59,46 2,21
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5,874 ha 4,21 1,5
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,386 ha 0,28 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 12,055 ha 8,65 1,78
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 0,11 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,158 ha 0,83 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,004 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Danosoma fasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Cis punctulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Cosmotriche lobulina bourovec měsíčitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 95

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.