Úval Zvonková

R.CK.08
Lokalizace: 48.720901N 13.972274E
Rozloha: 99,299 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NP, PO, PP
Nadmořská výška: 810 - 921 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex luční, mokřadní, rašelinné a prameništní vegetace v pramenném úvalu Pestřice na JV úpatí Smrčiny. Rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, mokřadní luční vegetace sv. Calthion a Molinion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,770 ha 1,78 2,61
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,022 ha 1,03 2,43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,687 ha 0,69 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 19,732 ha 19,87 2,07
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1,225 ha 1,23 2,86
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10,053 ha 10,12 3,16
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,693 ha 4,73 1,84
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,419 ha 0,42 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21,713 ha 21,87 3,51
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,224 ha 1,23 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.