Rašeliniště Kapličky

R.CK.07
Lokalizace: 48.599874N 14.223248E
Rozloha: 100,277 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 899 - 942 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex rašeliništní vegetace a lučního rašelinného bezlesí ve východní části Svatotomášské hornatiny. Rašeliništní porosty Pinus rotundata, další běžná spol. sv. Sphagnion medii, laggové ostřicové porosty sv. Sphagno-Caricion canescentis, navazují porosty podmáčených smrčin as. Mastigobryo-Piceetum; na bezlesí mozaika spol. sv. Caricion fuscae, Molinion a Violion caninae. Na CHÚ rašeliniště Kapličky navazují slatinné a rašelinné louky pod bývalou obcí Kapličky směrem k výtopě Protrženého rybníka (rybník dystrofního typu) s mozaikou mokřadních společenstev.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 21,428 ha 21,37 2,51
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,687 ha 0,68 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,002 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,765 ha 0,76 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,061 ha 1,06 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,038 ha 1,04 3,36
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,103 ha 0,1 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,184 ha 0,18 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 19,797 ha 19,74 3,39
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,724 ha 4,71 2,3
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 9,992 ha 9,96 2,97
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,075 ha 0,07 2,4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,786 ha 0,78 2,66
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,117 ha 0,12 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,538 ha 6,52 3,44
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Dryopteris cristata kapraď hřebenitá Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.