Pláničský rybník

R.CK.06
Lokalizace: 48.725192N 14.15235E
Rozloha: 74,208 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 750 - 783 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mezo–oligotrofní menší rybník, z větší části obklopený lesem, jen s fragmentárními litorálními porosty. V rybníku přežívají poměrně bohaté porosty as. Nupharetum pumili a Potamo natantis-Nymphaeetum candidae z rámce sv. Nymphaeion albae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,611 ha 0,82 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,924 ha 13,37 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,662 ha 0,89 3,96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,702 ha 2,29 2,13
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,064 ha 0,09 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,095 ha 0,13 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 22,669 ha 30,55 3,54
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,768 ha 1,03 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,192 ha 0,26 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,080 ha 0,11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,331 ha 0,45 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5,025 ha 6,77 2,11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,768 ha 9,12 3,49
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,445 ha 10,03 2,76

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Eusphalerum longipenne -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Luperus viridipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Stenus oscillator -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Sparassis brevipes kotrč štěrbákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Ramaria lutea kuřátka bledoslizká -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.