Olšina v Novolhotském lese

R.CK.05
Lokalizace: 48.715336N 14.144707E
Rozloha: 153,254 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 737 - 780 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex mokřadních a prameništních lesních i nelesních formací v pramenné lesní kotlině V od Černé v Pošumaví. Mozaika podmáčených olšin sv. Alnion glutinosae a smrkových prameništních olšin sv. Alno-Ulmion (as. Piceo-Alnetum), komplex prameništních společenstev sv. Cardamino-Montion a Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,825 ha 0,54 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,063 ha 0,04 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,001 ha -- 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,000 ha -- 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,505 ha 0,98 1,27
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 85,517 ha 55,8 2,88
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,129 ha 0,08 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,075 ha 0,7 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,000 ha -- 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,456 ha 2,91 3,37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,306 ha 3,46 2,84
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18,289 ha 11,93 1,74

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Ilyobates nigricollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Málo dotčený (LC) -- 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Aleuria aurantia mísenka oranžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.