Horní Malše

R.CK.03
Lokalizace: 48.654113N 14.459168E
Rozloha: 2 125,269 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 539 - 1000 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Úsek toku Malše podél státní hranice ušetřený dosud melioračních zásahů a regulace. Přirozené říční koryto v horním toku s doprovodným olšovým luhem, podmáčené louky sv. Molinion a Calthion s četnými prameništi. Součástí je přírodní památka Úval dolní Přibrání v pramenné oblasti Malše, zahrnující komplex přirozených podmáčených smrčin a olšin a prameništní luční bezlesí sv. Caricion fuscae, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 163,619 ha 7,7 2,51
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,059 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,944 ha 0,09 1,96
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,609 ha 0,03 1,01
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,024 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,181 ha 0,01 4
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,683 ha 0,17 3,28
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 8,849 ha 0,42 3,9
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 74,022 ha 3,48 2,17
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,701 ha 0,03 1,22
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,045 ha -- 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,102 ha -- 2,65
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,931 ha 0,04 1,23
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,031 ha 0,1 3
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Limnius opacus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Ochthebius melanescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Hydraena minutissima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Mechorosty Dicranum viride dvouhrotec zelený -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2015
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 86

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.