Rašeliniště u Chluman

R.CK.01
Lokalizace: 48.8822N 14.059195E
Rozloha: 258,004 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Nadmořská výška: 882 - 1050 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Nejrozsáhlejší rašeliniště v Želnavské hornatině. Vrchovištní klečové rašeliniště s porosty Pinus rotundata, další běžná spol. sv. Sphagnion medii; laggová ostřicová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis, podmáčené smrčiny a luční rašelinné a mokřadní bezlesí sv. Caricion fuscae, Molinion, Calthion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,162 ha 0,84 3,49
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1,267 ha 0,49 1,7
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,223 ha 0,09 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,283 ha 0,11 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,368 ha 0,53 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 49,445 ha 19,16 2,1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 9,214 ha 3,57 3,53
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 93,526 ha 36,25 3,93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 36,877 ha 14,29 1,65
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 2,068 ha 0,8 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,002 ha 0,78 2,03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,228 ha 0,09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 25,197 ha 9,77 2,23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex digitata var. pallens ostřice prstnatá bledoplevá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2020
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum fuscum rašeliník hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum tenellum rašeliník nejměkčí -- HD V -- -- 2014
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 71

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.