Jesenice

R.CH.12
Lokalizace: 50.064027N 12.436976E
Rozloha: 751,919 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Nadmořská výška: 432 - 458 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Údolní nádrž na řece Odravě postavena v roce 1961. Je využívána zejména pro rekreaci (chatové osady, jachting, koupání, sportovní rybářství apod.). Minimální výskyt pobřežní vegetace.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,001 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,021 ha -- 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,015 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,682 ha 0,09 3,25
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,840 ha 0,38 2,2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,005 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 16,119 ha 2,14 2,21
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,377 ha 0,05 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 7,735 ha 1,03 2,08
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,516 ha 0,47 2,05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2,044 ha 0,27 2,09
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,670 ha 0,09 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,613 ha 0,21 3,07
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 7,107 ha 0,95 2,2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,851 ha 0,11 2,03
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2021
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2021
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 94

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.