U sedmi rybníků

R.CH.11
Lokalizace: 50.157431N 12.33005E
Rozloha: 17,439 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 474 - 500 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava sedmi menších rybníků, které jsou extenzivně obhospodařovány. Součástí CHÚ jsou podmáčené olšiny. 1 km Z od obce Starý rybník.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,258 ha 1,48 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,460 ha 2,64 1,77
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,330 ha 1,89 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,308 ha 1,76 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,562 ha 3,23 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,503 ha 2,88 1,22
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 1,736 ha 9,95 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,221 ha 1,27 3,14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,095 ha 0,55 1,39
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,054 ha 0,31 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,373 ha 7,87 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,930 ha 28,27 2,02

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Cévnaté rostliny Myosotis discolor pomněnka různobarvá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2022
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- -- -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace PP U Sedmi rybníků
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2020
Výše podpory: 21,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Předmětem projektu je oprava hrází a funkčních objektů jako jsou bezpečnostní přelivy a výpustní zařízení, dále také došlo k odbahnění rybníků a tvorbě litorálního pásma. Na lokalitě byl odstraněn invazivní bolševník velkolepý a na řadě míst prosvětlen prostor kácením dřevin. Revitalizována byla i přilehlá tůň s mokřadním biotopem.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.