Děvín

R.CH.09
Lokalizace: 50.162667N 12.424548E
Rozloha: 35,797 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 445 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště v údolní nivě Lužního potoka, které leží v centrální části Chebské pánve, nedaleko NPR Soos, 1 km SV od obce Milhostov. Na této lokalitě jsou minerální prameny a dochází k výronům CO2, mofety.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,499 ha 1,39 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,680 ha 1,9 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,014 ha 0,04 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,144 ha 0,4 2
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,290 ha 0,81 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,069 ha 0,19 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,938 ha 2,62 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,246 ha 0,69 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 8,947 ha 24,99 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,372 ha 1,04 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,662 ha 7,44 2,57
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,152 ha 6,01 2,13
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0,046 ha 0,13 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,844 ha 13,53 2,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2015
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.