Pomezní rybník

R.CH.02
Lokalizace: 50.084821N 12.258837E
Rozloha: 15,434 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 453 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Eutrofní rybník, který leží na hranici se SRN. Přírodní rezervace se na německé straně nazývá Scheitelteich. Rybník je téměř z poloviny zazemněn a není hospodářsky využíván. Vyvinuta vodní a mokřadní společenstva, navazuje mokřadní louka a porosty vrb.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,134 ha 0,87 3
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,045 ha 0,29 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,198 ha 1,28 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,291 ha 1,88 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,432 ha 2,8 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,261 ha 14,65 1,86
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3,601 ha 23,33 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,322 ha 2,09 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,005 ha 0,03 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,115 ha 0,74 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,842 ha 11,93 3,73

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2020
Brouci Acupalpus dubius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2020
Brouci Bagous diglyptus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Bagous tempestivus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Bembidion lunatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Boloria aquilonaris perleťovec severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Calla palustris ďáblík bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Callophrys rubi ostruháček ostružinový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.